Środki trwałe i majątek obrotowy Spółki - Na dzień 31 grudnia 2016 r.

Wartość aktywów trwałych Spółki: 26 259 444,45 zł.
Na wartość aktywów trwałych składają się głównie rzeczowe aktywa trwałe w postaci budynków, budowli, urządzeń technicznych oraz środków transportu.

Wartość aktywów obrotowych Spółki: 211 631,91 zł.
Majątek obrotowy stanowią przede wszystkim należności z tytułu dostaw i usług w wysokości 109 222,50 zł oraz inwestycje krótkoterminowe w postaci środków pieniężnych w wysokości 50 213,95 zł.

Wartość krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych: 6 113,63 zł.

Kapitał i inne fundusze Spółki

Kapitał podstawowy Spółki na dzień 31 grudnia 2015 roku: 26 470 904,70

Kapitał Zapasowy: 293,77 zł

Zobowiązania krótkoterminowe: 42 320,67 zł, z czego zobowiązania z tyt.dostaw i usług: 42 320,67 zł.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 17 lipiec 2017 12:27 Krzysztof Babij