Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należą między innymi następujące sprawy:

 1. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu z wykonania przez nich obowiązków, 
 2. dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki,
 3. zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 4. rozwiązania i likwidacji spółki,
 5. zmiany umowy spółki,
 6. istotna zmiany przedmiotu działalności spółki,
 7. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
 8. zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej,
 9. zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,
 10. przystąpienia do innej spółki, organizacji gospodarczej lub społecznej oraz wystąpienia z niej,
 11. podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego, uchwalania dopłat oraz umarzania udziałów w kapitale zakładowym Spółki,
 12. nabycia i zbycia prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przez Spółkę, łącznie z zawarciem umów przedwstępnych, jak również ustanowienia ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomości;
 13. sprzedaży przedsiębiorstwa Spółki lub oddanie spółki do odpłatnego korzystania,
 14. połączenie, przekształcenie lub rozwiązanie spółki oraz utworzenie nowej spółki, tworzenie i likwidacja oddziałów,
 15. udzielenia pożyczek, poręczeń i gwarancji, wystawianie weksli,
 16. objęcie lub nabycie udziałów i akcji w innych spółkach oraz ich zbycie,
 17. utworzenia w Spółce funduszy i kapitałów, w szczególności inwestycyjnego, zapasowego (rezerwowego), rozwoju, socjalnego,
 18. rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez Zarząd, Radę Nadzorczą lub wspólnika.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 05 październik 2016 08:13 Krzysztof Babij
Artykuł został zmieniony. środa, 05 październik 2016 08:22 Krzysztof Babij