Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

  1. sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności;
  2. coroczna ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
  3. składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa powyżej oraz przeprowadzonych kontroli, rozpatrywanie i opiniowanie wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty;
  4. stawianie wniosków na Zgromadzeniu Wspólników w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu,
  5. delegowanie członków Rady Nadzorczej do wykonywania czynności Zarządu w razie zawieszenia wszystkich, lub poszczególnych członków Zarządu, lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,
  6. dokonywanie wyboru podmiotów, o których mowa w art. 10 pkt 1 i 2,ustawy z dnia 13 października 1994r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie (Dz. U. Nr 121 póz. 592 z 1996r. z późn. zm.) do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki,
  7. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki, 8) opiniowanie regulaminu pracy Zarządu Spółki.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 05 październik 2016 08:29 Krzysztof Babij