Spółki prawa handlowego muszą działać na podstawie prawa i w granicach określonych przez prawo. W tym dziale zgromadziliśmy informacje o ustawach, rozporządzeniach i innych przepisach prawa państwowego, jakim podlega działalność naszego przedsiębiorstwa.

Ustawa reguluje gospodarowanie wodami zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, a w szczególności kształtowanie i ochronę zasobów wodnych, korzystanie z wód oraz zarządzanie zasobami wodnymi. Dokument reguluje także sprawy własności wód oraz gruntów pokrytych wodami, a także zasady gospodarowania tymi składnikami w odniesieniu do majątku Skarbu Państwa.

Przejdź do internetowego systemu aktów prawnych i pobierz Ustawę Prawo wodne.

Ustawa stanowiąca podstawę prawną rachunkowości. Zwyczajowo nazywana „polskim prawem bilansowym”. Określa zasady rachunkowości oraz tryb badania sprawozdań finansowych przez biegłych rewidentów. Reguluje także zasady wykonywania działalności w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Przejdź do internetowego systemu aktów prawnych i pobierz Ustawę o rachunkowości.

Kodeks spółek handlowych to polska ustawa z dnia 15 września 2000 r. zawierająca przepisy normujące ustrój spółek handlowych, do których zaliczają się: spółki osobowe (spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna oraz spółki kapitałowe (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna).

Przejdź do internetowego systemu aktów prawnych i pobierz Kodeks spółek handlowych

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. określa zasady i warunki zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania ścieków, w tym zasady działalności przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, zasady tworzenia warunków do zapewnienia ciągłości dostaw i odpowiedniej jakości wody, niezawodnego odprowadzania i oczyszczania ścieków, wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, a także zasady ochrony interesów odbiorców usług, z uwzględnieniem wymagań ochrony środowiska i optymalizacji kosztów.

Przejdź do internetowego systemu aktów prawnych i pobierz Ustawę o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków