Jak podłączyć się do sieci wodno-kanalizacyjnej.

KROK 1
WNIOSEK I ZAŁĄCZNIKI

 1. Wypełnić wniosek o wydanie warunków technicznych, na formularzu pobranym ze strony internetowej PWiK - Wąsosz Sp z o.o. pwik.wasosz.gmina.pl lub pobrać osobiście w PWiK - Wąsosz Sp z o.o..
 2. Załączyć :
  - wydruk z mapy sytuacyjnej.

KROK 2
ZŁOŻENIE WNIOSKU

 1. Kompletny wniosek należy złożyć w Zakładzie lub przesłać pocztą na adres PWiK - Wąsosz Sp z o.o..
 2. Warunki techniczne zostaną wydane przez Zakład w terminie do 7 dni od daty wpływu kompletnego wniosku do Zakładu.
 3. Warunki są ważne przez 2 lata od dnia ich wydania.

KROK 3
PROJEKTOWANIE

 1. Po otrzymaniu warunków technicznych należy zlecić projektantowi z odpowiednimi uprawnieniami wykonanie projektu budowlanego przyłącza wodociągowego lub/i kanalizacyjnego. Projekt budowlany przyłącza powinien składać się z dokumentów, o których mowa w art. 34 ustawy Prawo Budowlane.
 2. Zgodnie z art. 29 ust 1 pkt 20 ustawy Prawo budowlane budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, z zastrzeżeniem zapisów art.29 i 30 ustawy Prawo Budowlane.

KROK 4
WYKONANIE ROBÓT

 1. Wykonanie robót budowlanych winno odbywać się pod nadzorem PWiK - Wąsosz Sp z o.o.
 2. Montaż urządzenia pomiarowego plombuje pracownik PWiK – Wąsosz Sp z o.o.

KROK 5
WŁĄCZENIE DO SIECI WODOCIĄGOWEJ LUB/I KANALIZACYJNEJ

 1. PWiK - Wąsosz Sp z o.o. przystępuje do odbiorów końcowych. Odbiorca musi przygotować :
  - inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,
 2. Po dokonaniu odbiorów odbiorca powinien zgłosić się do PWiK - Wąsosz Sp z o.o. w celu złożenia wniosku (formularz do pobrania na stronie pwik.wasosz.gmina.pl) i podpisania umowy na zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 26 wrzesień 2016 19:24 Krzysztof Babij
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 08 styczeń 2018 15:12 Krzysztof Babij
Artykuł został zmieniony. wtorek, 14 lipiec 2020 14:31 Krzysztof Babij
Artykuł został zmieniony. wtorek, 14 lipiec 2020 14:32 Krzysztof Babij