Środki trwałe i majątek obrotowy Spółki - Na dzień 31 grudnia 2015 r.

Wartość aktywów trwałych Spółki: 26 292 557,67 zł.
Na wartość aktywów trwałych składają się głównie rzeczowe aktywa trwałe w postaci budynków, budowli, urządzeń technicznych oraz środków transportu.

Wartość aktywów obrotowych Spółki: 223 510,25 zł.
Majątek obrotowy stanowią przede wszystkim należności z tytułu dostaw i usług w wysokości 97 438,00 zł, należności od pozostałych jednostek w wysokości 13 826,50 zł oraz inwestycje krótkoterminowe w postaci środków pieniężnych w wysokości 81 444,58 zł.

Wartość krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych: 3 156,67 zł.

Kapitał i inne fundusze Spółki

Kapitał podstawowy Spółki na dzień 31 grudnia 2015 roku: 27 385 500 zł i dzieli się na 54 771 równych i niepodzielnych udziałów po 500 zł każdy.

Kapitał Zapasowy: 293,77 zł

Zobowiązania krótkoterminowe: 44 869,45 zł, z czego zobowiązania z tyt.dostaw i usług: 44 763,17 zł.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 08 listopad 2016 13:16 Krzysztof Babij