1. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki niezastrzeżone dla Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej.
  2. Zarząd prowadzi sprawy Spółki, kieruje całokształtem jej bieżącej działalności i reprezentuje ją na zewnątrz oraz w sprawach sądowych i pozasądowych.
  3. Zarząd zarządza majątkiem i sprawami Spółki, spełniając swe obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa oraz postanowień umowy Spółki, uchwał i regulaminów powziętych zgodnie z umową przez Zgromadzenie Wspólników.
  4. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki, zarówno w sprawach zwykłego zarządu, jak i w sprawach przekraczających zwykły zarząd, uprawnieni są Prezes Zarządu i Wiceprezes Zarządu łącznie.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 05 październik 2016 10:19 Krzysztof Babij