W tym dziale publikujemy informacje o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw w Naszej Instytucji. Można tutaj również pobrać wzory wniosków i formularzy.

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Obowiązujące na terenie działania PWiK-Wąsosz Sp. z o. o. na okres od 16 czerwca 2019 r. do 15 czerwca 2020 r.:

 1. Stawki dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
  1. za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia stanowiących własność gminy - 4,03 zł za 1m3 wody.
  2. za opłatę abonamentową - 5,03 zł.
  II. Stawki dla zbiorowego odprowadzania ścieków
  1. za ścieki odprowadzane do urządzeń zbiorowego odprowadzania ścieków stanowiących własność Gminy Wąsosz – 5,15 zł za 1m3 ścieków.

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 27 stycznia 2015 r. Poz. 139 z późniejszymi zmianami), w rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków, ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt Odbiorcy Usług.

Wodomierz ogrodowy (podlicznik) służy do opomiarowania zużycia wody wykorzystywanej do podlewania zieleni, podlewania upraw w szklarni, pojenia inwentarza, budowy. Mierzy wyłącznie zużycie wody, która później nie spływa do kanalizacji.

Wodomierz ogrodowy należy zamontować za wodomierzem głównym, wewnątrz  budynku lub studni wodomierzowej, w zależności od miejsca wyprowadzenia  i  instalacji do podlewania zieleni.

Nie jest dopuszczalny montaż urządzenia przed wodomierzem głównym.
Przebudowę instalacji wewnętrznej budynku, wykonanie podejścia w celu zamontowania dodatkowego wodomierza oraz zakup i montaż, Odbiorca wody wykonuje na własny koszt. Odbiorca zapewnia także wymianę i legalizację podlicznika oraz zobowiązany jest do zabezpieczenia podlicznika przed przemarzaniem.

PWiK  nie odpowiada za spadki ciśnienia na instalacji wewnętrznej, spowodowane niewłaściwą przebudową instalacji wewnętrznej w związku z montażem podlicznika.

 

Poniżej do pobrania wzór wniosku o dodatkowy wodomierz

W poniższej sekcji załączniki umieściliśmy wzory druków do pobrania dotyczące:

 • Zawarcia umowy na zaopatrzenie w wodę i/lub* odprowadzania ścieków.
 • Wniosku o zmianę danych w umowie dostarczania wody /odprowadzania ścieków.
 • Montażu dodatkowego wodomierza
 • Wydania warunków technicznych dostawy wody i odprowadzania ścieków.
 • Zawarcia umowy na wypompowanie i wywóz nieczystości ciekłych bytowych z bezodpływowych zbiorników (szamb)/osadów z osadnika przydomowych oczyszczalni ścieków
 • Klauzula informacyjna - załącznik do powyższych dokumentów
 • Wniosku o odbiór przyłącza

Cennik usług wykonywanych przez PWiK - Wąsosz Sp. z o.o:

 1. Usługa koparko-ładowarką JCB ( 1 godzina)
  88,62 zł + VAT + dojazd powyżej 10 km
 2. Usługa koszenia trawy kosą ( 1 godzina)
  33,44 zł + VAT
 3. Usługa koszenia trawy kosiarką ciągnikową ( 1 godzina )
  45,78 + VAT
 4. Stawka roboczogodziny pracownika ( 1 rg)
  29,84 zł + VAT
 5. Usługa ciągnikiem C-330 ( 1 godzina)
  37,12 zł + VAT
 6. Usługa piłą do asfalto - betonu ( 1 mb )
  30,00 zł + VAT
 7. Przyłączenie nowopowstałego przyłącza wodociągowego do sieci wodociągowej
  231,48 zł + VAT
 8. Wykonanie przyłącza wodociągowego ( 1 mb )
  25,00 zł + VAT
 9. Zagęszczarka skoczek - ( 1 doba)
  48,79 zł +VAT
 10. Zagęszczarka 96 kg - ( 1 doba)
  73,17 zł + VAT
 11. Usługa samochodem Fiat Doblo- (1 km )
  1,05 zł + VAT
 12. Usługa samochodem Ford Transit - (1 km )
  1,36 zł + VAT
 13. Montaż przydomowej oczyszczalni ścieków
  zgodnie z przygotowanym kosztorysem

 


Zgodny z Uchwałą nr 3/04/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r. Zarządu PW i K - Wąsosz Sp. z o.o.

Jak podłączyć się do sieci wodno-kanalizacyjnej.

KROK 1
WNIOSEK I ZAŁĄCZNIKI

 1. Wypełnić wniosek o wydanie warunków technicznych, na formularzu pobranym ze strony internetowej PWiK - Wąsosz Sp z o.o. pwik.wasosz.gmina.pl lub pobrać osobiście w PWiK - Wąsosz Sp z o.o..
 2. Załączyć :
  - wydruk z mapy sytuacyjnej.

KROK 2
ZŁOŻENIE WNIOSKU

 1. Kompletny wniosek należy złożyć w Zakładzie lub przesłać pocztą na adres PWiK - Wąsosz Sp z o.o..
 2. Warunki techniczne zostaną wydane przez Zakład w terminie do 7 dni od daty wpływu kompletnego wniosku do Zakładu.
 3. Warunki są ważne przez 2 lata od dnia ich wydania.

KROK 3
PROJEKTOWANIE

 1. Po otrzymaniu warunków technicznych należy zlecić projektantowi z odpowiednimi uprawnieniami wykonanie projektu budowlanego przyłącza wodociągowego lub/i kanalizacyjnego. Projekt budowlany przyłącza powinien składać się z dokumentów, o których mowa w art. 34 ustawy Prawo Budowlane.
 2. Zgodnie z art. 29 ust 1 pkt 20 ustawy Prawo budowlane budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, z zastrzeżeniem zapisów art.29 i 30 ustawy Prawo Budowlane.

KROK 4
WYKONANIE ROBÓT

 1. Wykonanie robót budowlanych winno odbywać się pod nadzorem PWiK - Wąsosz Sp z o.o.
 2. Montaż urządzenia pomiarowego plombuje pracownik PWiK – Wąsosz Sp z o.o.

KROK 5
WŁĄCZENIE DO SIECI WODOCIĄGOWEJ LUB/I KANALIZACYJNEJ

 1. PWiK - Wąsosz Sp z o.o. przystępuje do odbiorów końcowych. Odbiorca musi przygotować :
  - inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,
 2. Po dokonaniu odbiorów odbiorca powinien zgłosić się do PWiK - Wąsosz Sp z o.o. w celu złożenia wniosku (formularz do pobrania na stronie pwik.wasosz.gmina.pl) i podpisania umowy na zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków.