Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie przedsiębiorstwa w zakresie obejmującym:

 1. 00.Z - Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,
 2. 00.Z - Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, 
 3. 11.Z - Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,
 4. 21.Z - Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,
 5. 12.Z - Zbieranie odpadów niebezpiecznych,
 6. 00.Z - Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami,
 7. 10.Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
 8. 20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
 9. 11.Z - Roboty związane z budową dróg i autostrad,
 10. 21.Z - Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
 11. 91 Z - Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej,
 12. 99.Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
 13. 11.Z - Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,
 14. 12.Z - Przygotowywanie terenu pod budowę,
 15. 13.Z - Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynieryjnych,
 16. 21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych,
 17. 22.Z - Wykonywanie instalacji wodno – kanalizacyjnych
 18. 29.Z - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
 19. 3 - Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych,
 20. 9 - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane,
 21. 20.Z - Obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych z wyłączeniem motocykli,
 22. 41.Z - Transport drogowy towarów,
 23. 21.Z - Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
 24. 20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami - własnymi lub dzierżawionymi,
 25. 77 - Wynajem i dzierżawa,
 26. 29. Z - Pozostałe sprzątanie
 27. 30.Z - Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni,
 28. 09.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. niedziela, 25 wrzesień 2016 12:50 Krzysztof Babij
Artykuł został zmieniony. niedziela, 25 wrzesień 2016 12:52 Krzysztof Babij
Artykuł został zmieniony. wtorek, 04 październik 2016 19:42 Krzysztof Babij
Artykuł został zmieniony. wtorek, 04 październik 2016 19:43 Krzysztof Babij
Artykuł został zmieniony. wtorek, 04 październik 2016 19:53 Krzysztof Babij